Medezeggenschapsraad

Wat is de Medezeggenschapsraad (MR)?

De MR bestaat op onze school uit zes leden, waarvan de drie leden leerkracht zijn en drie leden ouders. De medezeggenschap is wettelijk geregeld in de "Wet Medenzeggenschap op Scholen" (WMS). Een MR-lid heeft zitting voor een periode van drie jaar en is maximaal voor twee termijnen herkiesbaar. Een lid van de medezeggenschapsraad treedt na zijn zittingsperiode af en is direct herkiesbaar. Het 'personeeldeel' en het 'ouderdeel' van de medezeggenschapsraad hebben ieder als 'deel' van de MR eigen rechten en plichten om advies en instemming te geven over schoolbeleid.

Wat is het belang van de MR?
De MR is bovenal een betrokken, constructief ingestelde groep ouders en leerkrachten. Zij dragen de school  een warm hart toe, in het belang van de leerlingen.
De gezamenlijke inbreng van leerkrachten en ouders in de medezeggenschapsraad bepaalt mede de kwaliteit van het onderwijs op school. Samen kunnen we meer. Met een constructief kritische bijdrage aan de school vergroten we samen de onderwijskwaliteit. Het bespreken van de onderwijskwaliteit is een zwaarwegend belang voor de MR.

Wat doet de MR?
De MR overlegt met elkaar en de directie over:
 • voorgenomen beleid,
 • de schoolgids,
 • het schoolplan
 • scholingsplannen,
 • het toezicht op de oudervereniging,
 • de schooltijden,
 • het schoolondersteuningsprofiel,
 • de budgettering en de formatie van de school,
 • de vakantieroosters.
De medezeggenschapsraad heeft hierin instemming- of adviesrecht en mag uiteraard ook ongevraagd advies uitbrengen. Met de oudervereniging en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van SPO Condor heeft de MR regelmatig contact.

Wat zijn de actuele gespreksonderwerpen van de MR?
De MR vergadert zo'n zes keer per jaar over beleidsmatige onderwerpen. De directie is daarbij ook vaak aanwezig om mededelingen te doen, beleidsvoornemens toe te lichten en om te reageren op vragen van de MR.
Periodiek terugkerende en actuele gespreksonderwerpen zijn:
 1. Begroting
  De MR heeft adviesrecht op de begroting, en kijkt elk jaar mee. 
 2. Schoolgids
  Ieder jaar leest de MR de schoolgids. De MR heeft instemmingsrecht op de schoolgids. Belangrijke wijzigingen en/of toevoegingen worden besproken met de MR.
 3. Passend onderwijs.
  De MR heeft adviesrecht bij het schoolondersteuningsprofiel.
 4. Overige zaken met een beleidsmatig karakter.
Ieder jaar stelt de MR een activiteitenplan op. Vraag het één van de MR-leden als u het activiteitenplan wilt inzien.
 
Wie zijn de leden van de MR?
Voor vragen en opmerkingen kun je altijd bij de leden van de MR terecht. Hieronder stellen zij zich aan u voor.
 
   
Patrice Hopmans (secretaris)
Mijn naam is Patrice Hopmans. Ik zit in de MR namens de personeelsgeleding en ben tevens secretaris van de MR. Momenteel werk ik met veel plezier in groep 7. 

Heb je een vraag aan de MR of wil je een keer een MR-vergadering bijwonen als toehoorder? Stuur dan een e-mail naar de secretaris van de MR: patrice.hopmans@dekomeetmalden.nl

 
 
 
  Marleen Berg
Mijn naam is Marleen Berg en ik ben de leerkracht van groep 1-2B. Sinds schooljaar 2016-2017 maak ik deel uit van de MR. Ik wil graag meedenken over de toekomstige ontwikkelingen van school en vind het belangrijk om dit als school samen met ouders te doen. 
 
  Marie-Cecile Tielemans
Mijn naam is Marie- Cecile Tielemans en leerkracht van groep 7. Ik neem sinds schooljaar 2018-2019 weer deel aan de MR.
In mijn loopbaan ben ik al eerder lid geweest van de MR en van de GMR.
Ik vind het leuk om mee te denken over het beleid en met team en ouders hier over te sparren, zodat wij voor onze kinderen de beste keuzes maken.
     

 
  Anne-Marie Fontein-Konings
Mijn naam is Anne-Marie Fontein-Konings en ik ben moeder van een zoon  die in groep 6 van de Komeet zit. Sinds schooljaar 2016-2017 zit ik in de MR. Ik vind het belangrijk om als ouder betrokken te zijn bij de ontwikkelingen van de school.
 

John Reijnen
Vader van Jolijn (groep 8), Pepijn (groep 6) en Jasmijn (groep 2). Inmiddels ben ik 4 jaar actief als lid van de MR. Naast mijn rol als actieve ouder ben ik in het dagelijks leven fysiotherapeut/ ondernemer bij Medical Training Malden en klinisch gezondheidswetenschapper i.o. aan de Universiteit van Utrecht. Ik maak mezelf hard voor goed en persoonlijk onderwijs en transparante communicatie vanuit de school naar de ouders.


Anouk Vis (voorzitter)
Ik ben Anouk Vis, moeder van vijf kinderen waarvan er momenteel vier op De Komeet zitten. Ik ben onderdeel van de MR sinds schooljaar 2021-2022. Goed onderwijs en een veilige plek zijn essentieel voor de ontwikkeling van kinderen en onder andere daarom vind ik het belangrijk om mee te denken over toekomstige ontwikkelingen van De Komeet. Daarnaast moet er aandacht zijn voor het evalueren van bestaande dingen om te zorgen dat we het elke keer beter doen en samen leren. Ik draag hier graag m'n steentje aan bij.