Medezeggenschapsraad

Wat is de Medezeggenschapsraad (MR)?

De MR bestaat op onze school uit zes leden, waarvan de drie leden leerkracht zijn en drie leden ouders. De medezeggenschap is wettelijk geregeld in de "Wet Medenzeggenschap op Scholen" (WMS). Een MR-lid heeft zitting voor een periode van drie jaar en is maximaal voor twee termijnen herkiesbaar. Een lid van de medezeggenschapsraad treedt na zijn zittingsperiode af en is direct herkiesbaar. Het 'personeeldeel' en het 'ouderdeel' van de medezeggenschapsraad hebben ieder als 'deel' van de MR eigen rechten en plichten om advies en instemming te geven over schoolbeleid.

Wat is het belang van de MR?
De MR is bovenal een betrokken, constructief ingestelde groep ouders en leerkrachten. Zij dragen de school  een warm hart toe, in het belang van de leerlingen.
De gezamenlijke inbreng van leerkrachten en ouders in de medezeggenschapsraad bepaalt mede de kwaliteit van het onderwijs op school. Samen kunnen we meer. Met een constructief kritische bijdrage aan de school vergroten we samen de onderwijskwaliteit. Het bespreken van de onderwijskwaliteit is een zwaarwegend belang voor de MR.

Wat doet de MR?
De MR overlegt met elkaar en de directie over:
 • voorgenomen beleid,
 • de schoolgids,
 • het schoolplan
 • scholingsplannen,
 • het toezicht op de oudervereniging,
 • de schooltijden,
 • het schoolondersteuningsprofiel,
 • de budgettering en de formatie van de school,
 • de vakantieroosters.
De medezeggenschapsraad heeft hierin instemming- of adviesrecht en mag uiteraard ook ongevraagd advies uitbrengen. Met de oudervereniging en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van SPO Condor heeft de MR regelmatig contact.

Wat zijn de actuele gespreksonderwerpen van de MR?
De MR vergadert zo'n zes keer per jaar over beleidsmatige onderwerpen. De directie is daarbij ook vaak aanwezig om mededelingen te doen, beleidsvoornemens toe te lichten en om te reageren op vragen van de MR.
Periodiek terugkerende en actuele gespreksonderwerpen zijn:
 1. Begroting
  De MR heeft adviesrecht op de begroting, en kijkt elk jaar mee. 
 2. Schoolgids
  Ieder jaar leest de MR de schoolgids. De MR heeft instemmingsrecht op de schoolgids. Belangrijke wijzigingen en/of toevoegingen worden besproken met de MR.
 3. Passend onderwijs.
  De MR heeft adviesrecht bij het schoolondersteuningsprofiel.
 4. Overige zaken met een beleidsmatig karakter.
Ieder jaar stelt de MR een activiteitenplan op. Vraag het één van de MR-leden als u het activiteitenplan wilt inzien.
 
Wie zijn de leden van de MR?
Voor vragen en opmerkingen kun je altijd bij de leden van de MR terecht. Hieronder stellen zij zich aan u voor.
 
 
Marleen Berg
Mijn naam is Marleen Berg en ik ben de leerkracht van groep 1-2B. Sinds schooljaar 2016-2017 maak ik deel uit van de MR. Ik wil graag meedenken over de toekomstige ontwikkelingen van school en vind het belangrijk om dit als school samen met ouders te doen. 
Marie-Cecile Tielemans
Mijn naam is Marie- Cecile Tielemans en leerkracht van groep 7. Ik neem sinds schooljaar 2018-2019 weer deel aan de MR. 
In mijn loopbaan ben ik al eerder lid geweest van de MR en van de GMR.
Ik vind het leuk om mee te denken over het beleid en met team en ouders hier over te sparren, zodat wij voor onze kinderen de beste keuzes maken.
  Theo Straten
Vanaf november 2023 ben ik lid van de Medezeggenschapsraad van onze school. Ik ben een afvaardiging vanuit de personeelsleden. Mijn doel is om samen te werken met ouders, personeel en alle andere betrokkenen om te komen tot een prettig leer/leefklimaat voor alle kinderen en personeel. Door open communicatie, duidelijke afspraken voor iedereen ontwikkelen we een fijn leer/leefklimaat voor al onze leerlingen en personeel. Samen dienen we te kijken naar mogelijkheden! Ik zie uit naar een prettige samenwerking met jullie allen!
Anouk Vis (voorzitter)
Ik ben Anouk Vis, moeder van vijf kinderen, waarvan er momenteel drie op De Komeet zitten. Ik ben dit jaar voor het tweede jaar voorzitter van de MR. Goed onderwijs en een veilige plek zijn essentieel voor de ontwikkeling van kinderen en onder andere daarom vind ik het belangrijk om mee te denken over toekomstige ontwikkelingen van De Komeet. Persoonlijk zet ik me graag in voor kinderen die om wat voor reden dan ook niet de gemiddelde leerling zijn, het evalueren van zaken om continu te kunnen verbeteren  en communicatie vanuit school naar ouders.
Christel Verbiesen (secretaris)
Mijn naam is Christel Verbiesen, moeder van Emmely en Robynn (beiden Komeet). Sinds schooljaar 2023-2024 ben ik lid van de MR. Als zelfstandig ondernemer adviseer ik bedrijven in communicatie, marketing en verkoop. Ik zet me graag in voor een goede samenwerking en communicatie tussen ouders en school. Een heldere boodschap en wederzijds begrip leidt altijd tot een betere samenwerking. Ik vind het belangrijk om de onderlinge band te versterken en samen een positieve leeromgeving voor onze kinderen te creëren. Spreek me gerust aan op het schoolplein met jouw vraag, feedback of idee.
  Kathera Yaqubi
Sinds het schooljaar 2023/2024 ben ik met veel enthousiasme lid van de Medezeggenschapsraad (MR) van onze school. Voorafgaand aan mijn rol in de MR was ik actief betrokken als lid van de oudercommissie, waar ik met plezier mijn steentje heb bijgedragen. 
Mijn motivatie om deel uit te maken van de MR ligt in mijn wens om bij te dragen aan een schoolomgeving waarin alle leerlingen zich welkom en gewaardeerd voelen. Ik wil me inzetten voor een school waarin we speciale aandacht hebben voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben om volledig te kunnen deelnemen, zoals leerlingen die net in Nederland zijn en leerlingen wiens ouders de Nederlandse taal niet goed beheersen, waardoor ze mogelijk minder bekend zijn met de gang van zaken op school. 
Juist in de basisschooljaren maken kinderen voor het eerst echt kennis met de rest van de samenleving, en het is cruciaal dat dit een positieve en inclusieve ervaring is. 
Ik geloof sterk in de kracht van ondersteuning en begeleiding om een solide basis te leggen voor de toekomst van onze leerlingen. Als lid van de MR wil ik meewerken aan het creëren van een omgeving waarin elk kind de beste start kan maken, met alle nodige ondersteuning die onze school te bieden heeft. Samen met de andere leden van de MR hoop ik onze schoolgemeenschap te helpen groeien en floreren, zodat iedere leerling de kans krijgt om zijn of haar volledige potentieel te bereiken.