Waarom de Komeet?Een basisschool met uitdagend en gedegen onderwijs

Basisschool de Komeet is een reguliere basisschool met zeer goede tussen- en uitstroomresultaten van leerlingen. Daar zijn we trots op. Wat is dan onze aanpak? Leren en ontwikkelen begint bij veiligheid en geborgenheid, ook op school. Wij besteden veel aandacht aan het welbevinden van onze leerlingen. Daarnaast is het ons vak om een hoge betrokkenheid van leerlingen te bereiken bij de lessen en activiteiten. Het lukt ons goed om met ons onderwijs tegemoet te komen aan het niveau van onze leerlingen. We doen recht aan verschillende niveaus en zorgen er voor dat leerlingen plezier in leren ervaren.
 

Wat ervaren ouders?

Uit de landelijk genormeerde oudertevredenheidspeiling van 2022 blijkt dat ouders van onze leerlingen ons een gemiddeld rapportcijfer van een 8.3 geven. Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde. Het schoolklimaat is prettig, zo geven ouders aan, ze zijn zeer tevreden over het contact dat ze met de medewerkers hebben, wat hun kind leert op school. En wat voor ons nog belangrijker is: ouders geven aan dat hun kind met veel plezier naar onze school komt!   


Bewuste keuzes in ons onderwijs

We bieden onderwijs dat past bij deze tijd: uitdagend en gedegen. We maken zeer bewuste keuzes in ons onderwijsaanbod. Zo gebruiken we lesmethodes en methodieken die bewezen effectief zijn en passen bij onze schoolpopulatie. Het is ons vak om de best bewezen  didactiek toe te passen bij de verschillende schoolvakken.

Als je lekker in je vel zit, leer je makkelijk nieuwe dingen. Daarom is het een bewuste keuze van ons team om daar veel aandacht aan te geven. Ons pedagogisch handelen bevordert het welbevinden van onze leerlingen. Kinderen leren op onze school om fijn om te gaan met zichzelf en de ander.  

 
Wat zegt de onderwijsinspectie over basisschool de Komeet? 

In 2014  heeft de onderwijsinspectie onze basisschool voor het laatst bezocht voor een 'volledig inspectieonderzoek'. Tijdens dit onderzoek beoordeelde de inspectie de kwaliteit van het onderwijs. De indicatoren  die hiervoor gebruikt worden, hebben betrekking op de ontwikkeling van leerlingen, de resultaten, op de zorg en begeleiding en op onze kwaliteitszorg. Ook is  gecontroleerd of onze school  voldoet aan wettelijke voorschriften. 
De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op onze basisschool op de onderzochte onderdelen op orde is. De inspectie concludeert tevens dat er geen tekortkomingen zijn in de naleving van  de wettelijke voorschriften. 
U kunt de details van het onderzoek lezen in het volledige  inspectierapport
In 2018 is onze school door een onderwijsinspecteur bezocht voor een ander onderzoek. Dit onderzoek betrof onze totstandkoming van adviezen voor het vervolgonderwijs. We ontvingen van de inspecteur complimenten over onze zorgvuldige werkwijze. Tevens blijkt uit terugkoppeling van het voortgezet onderwijs dat onze adviezen zeer goed passen bij het succesvolle vervolg van de schoolloopbaan van onze oud-leerlingen.
 

Hoe werken wij op de Komeet? 

 • We gebruiken in de groepen 1-2 krachtige leeromgevingen voor de leerlingen volgens een themaplanning;
 • We hanteren voor leerlingen in de onderbouw het volgsysteem 'Looqin'. Daarmee leggen we de nadruk van ons handelen op het welbevinden van de kinderen en hun betrokkenheid;
 • We zorgen er met activerende didactiek voor dat onze leerlingen een actieve houding hebben tijdens de instructie. Wij vinden dat leerlingen duidelijke instructie van de leerkracht verdienen bij het leren op school; 
 • We gebruiken de nieuwste versie van Veilig Leren Lezen voor het aanvankelijk leren lezen van kinderen; 
 • We gebruiken een taalmethode die bewezen effectief is, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek: 'Staal'. We ervaren dat we de leerlingen goed uitdagen in de lessen en zien dit terug in hoge opbrengsten van ons taalonderwijs; 
 • We innoveren ons onderwijs gedegen en maken hierin bewuste en goed onderbouwde keuzes. De afgelopen schooljaren hebben we geïnvesteerd in het taalonderwijs, technisch leesonderwijs en nu richten we ons op het rekenonderwijs en begrijpend leesonderwijs, onder begeleiding van een expert op dit gebied;
 • We hebben een leerlingenraad op de Komeet, waarin het voor leerlingen mogelijk is mee te denken over school vanuit hun perspectief;
 • We voeren kind-oudergesprekken waardoor we niet óver, maar mét u en uw kind over zijn of haar ontwikkeling praten; 
 • We vinden goed contact met de ouders voorwaardelijk en organiseren bijvoorbeeld meerdere keren per schooljaar een "kijkje in de klas", waarbij ouders ook echt in de klas uitgenodigd worden en bijvoorbeeld kunnen ervaren hoe een reken- of taalles wordt gegeven. 
Op basisschool de Komeet komen veel leerlingen die meer aankunnen dan de 'gemiddelde leerlijn' in Nederland. In ons onderwijsaanbod houden we daar al rekening mee. Onze lesmethodes zijn zo ingericht dat er in de groep al veel mogelijkheden zijn om extra uitdaging aan leerlingen te bieden.

Kangoeroeleerlingen
Extra uitdaging voor meer- en hoogbegaafde leerlingen hebben we uitgewerkt voor onze 'kangoeroeleerlingen'. Deze leerlingen worden regelmatig door een gespecialiseerde leerkracht uitgedaagd.
Meer- en hoogbegaafde kinderen verdienen specifieke aandacht, binnen het onderwijs en in de thuissituatie. De ondersteuning van kangoeroeleerlingen betreft twee gebieden:
 • De sociaal-emotionele ontwikkeling
  Meer- en hoogbegaafde kinderen vinden niet altijd vanzelfsprekend aansluiting bij andere kinderen (interpersoonlijke aspecten), maar kunnen soms ook niet in zichzelf in een natuurlijke balans komen (intrapersoonlijke aspecten). Samenwerking tussen ouders en school is onmisbaar om deze kinderen goed te ondersteuning op hun weg naar volwassenheid.
 • De cognitieve ontwikkeling
  Meer- en hoogbegaafde kinderen verwerven niet automatisch leerstof. Ze hebben extra/specifieke begeleiding/instructie nodig. De school is voor een hoogbegaafd kind -net als voor andere kinderen- de plaats waar het mogelijkheden moet krijgen om kennis en vaardigheden te verwerven.
Rekenplusgroep
Tijdens de rekenlessen in de klas ontdekken leerlingen en leerkrachten rekentalent. Leerlingen die bovengemiddeld kunnen rekenen krijgen in de klas al een aangepast programma. De basisstof wordt compacter aangeboden en de leerlingen krijgen verrijkende opdrachten. Op basisschool de Komeet is er ook de mogelijkheid om dit talent verder te ontwikkelen in de rekenplusgroep.
De doelen van de rekenplusgroep:
 • De leerlingen ervaren dat er meer kinderen zijn zoals zij; ze werken met gelijkgestemden op rekengebied die allemaal een hogere orde van denken hanteren. (volgens de theorie van Benjamin Bloom)
 • De leerlingen leren, bestuderen en worden uitgedaagd op hun eigen niveau door een ontwikkelingsgerichte benadering
 • De leerlingen werken samen en ervaren dat ze van elkaar kunnen leren
 • De leerlingen leren gezamenlijk strategieën te bedenken om tot oplossingen te komen. Creatief en oplossend denken wordt gestimuleerd
 • Leerlingen leren om door te zetten als iets moeilijk wordt en ervaren succes als ze eruit gekomen zijn
 • De leerlingen ervaren dat er verschillende manieren zijn om een vraagstuk op te lossen
 • Er wordt een beroep gedaan op drie soorten intelligenties (volgens de theorie van Robert Sternberg):
  • Analytisch denken
  • Creatief denken
  • Praktisch denken
Hierdoor krijgen de leerlingen inzicht in hun eigen kwaliteiten en mogelijkheden
Onze leerlingen nemen jaarlijks deel aan de internationale 'Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd', om hun talent te vergelijken met leeftijdsgenoten wereldwijd. In Nederland wordt de kangoeroewedstrijd georganiseerd door Stichting Wiskunde Kangoeroe. Alle info is te vinden op http://w4kangoeroe.nl/kangoeroe/.
(De naam Kangoeroe is ontstaan, omdat de wedstrijd voor het eerst gehouden werd in Australië: http://www.aksf.org/).