Waarom de Komeet?

Een basisschool met uitdagend en gedegen onderwijs

Basisschool de Komeet is een reguliere basisschool met zeer goede tussen- en uitstroomresultaten van leerlingen. Daar zijn we trots op. Wat is dan onze aanpak? Leren en ontwikkelen begint bij veiligheid en geborgenheid, ook op school. Wij besteden dan ook veel aandacht aan het welbevinden van onze leerlingen. Daarnaast is het ons vak om leerlingen betrokken bij de lessen en activiteiten te laten zijn. Het lukt ons goed om met ons onderwijs tegemoet te komen aan het niveau van de leerlingen. We doen recht aan verschillen en zorgen ervoor dat leerlingen plezier in leren ervaren.
 

Wat ervaren ouders?

Uit de landelijk genormeerde oudertevredenheidspeiling van 2018 blijkt dat ouders van onze leerlingen een gemiddeld rapportcijfer van een 7,87 geven. Dit is 0,33 punt hoger dan het landelijk gemiddelde. Vrijwel alle ouders voelen zich welkom op school, zijn tevreden over de bereikte leerresultaten, de sfeer en inrichting van het schoolgebouw en de rust en orde die er op school is. En wat voor ons zeer belangrijk is: ouders geven aan dat hun kind met veel plezier naar onze school komt.   


Bewuste keuzes in ons onderwijs

We bieden onderwijs dat past bij deze tijd: uitdagend en gedegen. We maken zeer bewuste keuzes in ons onderwijsaanbod. Zo gebruiken we lesmethodes en methodieken die bewezen effectief zijn en passen bij onze schoolpopulatie. Het is ons vak om de best bewezen didactiek toe te passen bij de verschillende schoolvakken.

Als je lekker in je vel zit, leer je makkelijk nieuwe dingen. Daarom is het een bewuste keuze van ons team om daar veel aandacht aan te geven. Ons pedagogisch handelen bevordert het welbevinden van onze leerlingen. Kinderen leren om te gaan met zichzelf en de ander, ook op school.  

 
Wat zegt de onderwijsinspectie over basisschool de Komeet? 

In 2014 heeft de onderwijsinspectie onze basisschool bezocht voor een volledig inspectieonderzoek. Tijdens dit onderzoek beoordeelde de inspectie de kwaliteit van het onderwijs. De indicatoren die hiervoor gebruikt worden, hebben betrekking op de ontwikkeling van leerlingen, de resultaten, op de zorg en begeleiding en op de kwaliteitszorg. Ook is gecontroleerd of onze school voldoet aan wettelijke voorschriften. 
De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op onze basisschool op de onderzochte onderdelen op orde is. De inspectie concludeert tevens dat er geen tekortkomingen zijn in de naleving van de wettelijke voorschriften. 
U kunt de details van het onderzoek lezen in het volledige inspectierapport
In 2018 is onze school door een onderwijsinspecteur bezocht voor een ander onderzoek. Dit onderzoek betrof onze totstandkoming van adviezen voor het vervolgonderwijs. We ontvingen van de inspecteur complimenten over onze zorgvuldige werkwijze. Tevens blijkt dat onze adviezen zeer goed passen bij het succesvolle vervolg van de schoolloopbaan van onze oud-leerlingen.
 

Hoe werken wij op de Komeet? 

  • We gebruiken themaplanningen in de onderbouw met krachtige leeromgevingen voor de leerlingen; 
  • We hanteren voor leerlingen in de onderbouw het volgsysteem 'Looqin'. Daarmee leggen we de nadruk van ons handelen op het welbevinden van de kinderen en hun betrokkenheid;
  • We zorgen er met activerende didactiek voor dat onze leerlingen een actieve houding hebben tijdens de instructie. Wij vinden dat leerlingen duidelijke instructie van de leerkracht verdienen bij het leren op school; 
  • We gebruiken de nieuwste versie van Veilig Leren Lezen voor het aanvankelijk leren lezen van kinderen; 
  • We gebruiken een taalmethode die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek: : 'Staal'. We ervaren dat we de leerlingen goed uitdagen in de lessen en zien dit terug in hoge opbrengsten van ons taalonderwijs; 
  • We innoveren ons onderwijs gedegen en maken hierin bewuste en goed onderbouwde keuzes. De afgelopen schooljaren hebben we geïnvesteerd in het taalonderwijs, technisch leesonderwijs en nu richten we ons op het begrijpend leesonderwijs, onder begeleiding van een expert op dit gebied;
  • We hebben een leerlingenraad op de Komeet, waarin het voor leerlingen mogelijk is mee te denken over school vanuit hun perspectief;
  • We voeren kind-oudergesprekken waardoor we niet óver, maar mét het kind over zijn of haar ontwikkeling praten; 
  • We vinden goed contact met de ouders voorwaardelijk en organiseren bijvoorbeeld meerdere keren per schooljaar een "kijkje in de klas", waarbij ouders ook echt in de klas uitgenodigd worden en bijvoorbeeld kunnen ervaren hoe een reken- of taalles wordt gegeven.